Nhảy đến nội dung
x

Tài chính

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự xét tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;

Học viên dự thi tuyển sinh đầu vào đạt loại xuất sắc và nhập học.

Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự thi tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;

Giảng viên, viên chức của TDTU trúng tuyển và nhập học; Học viên có điểm trung bình tích lũy năm thứ nhất đạt từ loại giỏi trở lên.

Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo:

Cựu sinh viên của TDTU trúng tuyển và nhập học;

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của các trường đại học công lập khác dự thi tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;

Giáo viên các tỉnh đang giảng dạy tại các trường phổ thông, trúng tuyển và nhập học.