Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu Bài thi kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh trực tuyến

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào trực tuyến

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào trực tuyến dành cho sinh viên thuộc khóa tuyển sinh 2021 gồm 4 kỹ năng:

Kỹ năng 1: Kỹ năng Nghe

- Thời gian: khoảng 30 phút

- Hình thức thi: Qua phần mềm zoom/ Google Meet.

- Cấu trúc bài thi nghe: Bài thi nghe gồm có 4 phần, 25 điểm:

Phần 1: Nghe 05 đoạn hội thoại ngắn và chọn đáp án A, B hoăc C (5 điểm)

Phần 2: Nghe 01 đoạn hội thoại và chọn đáp án A, B hoặc C (5 điểm)

Phần 3: Nghe 01 đoạn hội thoại và chọn đáp án A, B hoặc C (5 điểm)

Phần 4: Nghe 01 bài giảng học thuật và điền từ vào chỗ trống (10 điểm)

Kỹ năng 2: Kỹ năng Nói.

- Thời gian: 10-12 phút

- Hình thức thi: 1 giám khảo và 1 thí sinh qua phần mềm zoom/ Google Meet.

- Cấu trúc bài thi nói: Bài thi nói gồm có 3 phần:

Phần 1 (3 phút): Giám khảo sẽ phỏng vấn thí sinh liên quan đến thông tin cá nhân.

Phần 2 (3 phút): Giám khảo sẽ yêu cầu cho thí sinh trình bày về 1 chủ đề xã hội.  Thí sinh có 1 phút để chuẩn bị câu trả lời. Sau đó thí sinh có 2 phút để trình bày quan điểm.

Phần 3 (3 phút): Giám khảo sẽ tiếp tục nêu các câu hỏi có liên quan đến chủ đề và quan điểm thí sinh vừa trình bày ở Phần 2.

Kỹ năng 3:  Kỹ năng Đọc:

- Thời gian: 30 phút

- Hình thức thi: Qua phần mềm Quilgo.

- Cấu trúc bài thi nghe: Bài thi đọc gồm có 4 phần, 25 điểm:

Phần 1: Chọn đáp án thích hợp A, B hoặc C để hoàn thành câu (5 điểm)

Phần 2: Đọc đoạn văn và chọn đáp án thích hợp A, B, C hoặc D (5 điểm)

Phần 3: Đọc đoạn văn và chọn đáp án thích hợp A, B, C hoặc D (5 điểm)

Phần 4: Đọc đoạn văn và điền từ thích hợp vào chỗ trống (10 điểm)

Kỹ năng 4:  Kỹ năng Viết:

- Thời gian: 45 phút

- Hình thức thi: Qua phần mềm Quilgo.

- Cấu trúc bài thi viết: Thí sinh viết 1 bài luận nhận xét về 1 chủ đề xã hội từ 250-300 chữ.