Nhảy đến nội dung
x

Danh mục ngành

Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo 04 ngành thạc sĩ01 ngành tiến sĩ. Thông báo tuyển sinh được Nhà trường ban hành theo từng đợt của hàng năm.

STT

Tên chuyên ngành

Khoa/Viện chuyên môn

Bậc đào tạo

ThS

TS

1

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

V

 

2

Toán ứng dụng

Toán - Thống kê

V

 

3

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình

V

V

4

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

V

 

+ V: Chương trình đào tạo dạy-học bằng tiếng Việt;

Hồ sơ dự tuyển

Lịch tuyển sinh