Nhảy đến nội dung
x

Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đề thi môn toán thời gồm 50 câu, thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi môn ngữ văn thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi khoa học tự nhiên gồm các bài thi thành phần vật lý, hóa học, và sinh học, mỗi môn 50 phút.

Đề thi khoa học xã hội gồm bài thi lịch sử, địa lý và giáo dục công dân, mỗi môn 50 phút. 

Đề thi môn ngoại ngữ 60 phút với 50 câu.

Dưới đây là đề thi tham khảo chi tiết: