Nhảy đến nội dung
x
Tư vấn tuyển sinh TDTU: Khoa Tài chính ngân hàng
Chương trình tư vấn ngày 26/04/2019 giới thiệu và tư vấn ngành học thuộc khoa Tài chính ngân hàng.
Chương trình liên kết của ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan (3+1)

Ngành / chuyên ngành liên kết đào tạo:     

       -  Tài chính và kiểm soát: 3 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại ĐH Saxion.

       -  Kỹ thuật điện – điện tử: 2.5 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 1.5 năm học tại ĐH Saxion, Chương trình cấp 2 bằng đại học.

Website: http://www.saxion.edu

Subscribe to Tài chính và kiểm soát