Nhảy đến nội dung
x
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung-Anh)-7220204A

Ngôn ngữ Trung Quốc-Chuyên ngành Trung-Anh

Khoa giảng dạy

KHOA NGOẠI NGỮ

  • Thời gian 5 NĂM
  • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN

1.Giới thiệu ngành:

Subscribe to Ngôn ngữ Trung Quốc-Chuyên ngành Trung-Anh