Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024 tại Phân hiệu Khánh Hòa

1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa Phân hiệu Khánh Hòa như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024 tại Cơ sở Tân Phong, TP.Hồ Chí Minh
Thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 (lần 2)
Thông báo lịch thi đánh giá đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 (lần 2) vào ngày 15/06/2024
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 đối với ngành Toán ứng dụng
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 đối với ngành Toán ứng dụng
Thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024
Thông báo lịch thi đánh giá đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 vào ngày 20/04/2024
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Cơ sở Tân Phong, TP. Hồ Chí Minh
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Phân hiệu Khánh Hòa

1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa Phân hiệu Khánh Hòa như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Cơ sở Tân Phong, TP.Hồ Chí Minh
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa (Đợt 2 năm 2023)

1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa như sau:

Subscribe to thạc sĩ