Nhảy đến nội dung
x

Đề án tuyển sinh 2023

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 (tại đây)

Đề án tổ chức thi tuyển sinh năm 2023 (tại đây)

Tham khảo Đề án tuyển sinh và Đề án tổ chức thi 2022 (tại đây)

Tham khảo Đề án tuyển sinh năm 2021(tại đây)

Tham khảo Đề án tuyển sinh 2020 (tại đây). Phụ lục đính kèm Đề án (tại đây)

Tham khảo Đề án tuyển sinh năm 2019 (tại đây)