Nhảy đến nội dung
x

Quy chế tuyển sinh 2024

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học_2024 (tại đây)

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức thi tuyển sinh đại học_2024 (tại đây)

Quy chế tuyển sinh 2023 (tại đây)

Quy chế tổ chức thi tuyển sinh 2023 (tại đây)

Quy chế tuyển sinh 2022 (tại đây)

Quy chế tuyển sinh và Quy chế thi 2021 (tại đây)