Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh chương trình 4 + 1

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học;
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 4+1
 • Sinh viên vào hệ thống thông tin sinh viên đăng ký ghi danh tham gia chương trình 4+1 (xem hướng dẫn).
 • Sinh viên đang theo học ngành đào tạo trình độ đại học là ngành nằm trong danh mục ngành gần, ngành khác (xem tại đây) với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ muốn tham gia chương trình 4+1 thì sinh viên làm đơn xin đăng ký có sự đồng ý Khoa quản lý ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tư vấn và đồng ý nộp tại Phòng Sau đại học.
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Ngành đào tạo trình độ đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; nếu ngành đào tạo trình độ đại học là ngành nằm trong danh mục ngành gần, ngành khác với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ phải được Khoa quản lý ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tư vấn và đồng ý;
 • Người học có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên được phép đăng ký học tối đa 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Các đối tượng người học còn lại được phép đăng ký học tối đa 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC BỔNG – HỌC PHÍ
 • Học bổng:
  • Được giảm 25% học phí khi đăng ký 02 học phần chung (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học theo kết quả học tập tại thời điểm đăng ký. (xem chi tiết)
 • Học phí:
  • Học phần chung: 460.000đ/tín chỉ (chưa áp dụng chính sách học bổng);
  • Học phần chuyên ngành: tùy thuộc vào ngành đăng ký sẽ có mức học phí khác nhau (sẽ được tư vấn khi hồ sơ đăng ký tại Phòng Sau đại học). 

CÔNG NHẬN MÔN HỌC ĐẠI HỌC VÀ HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC

Nội dung Công nhận môn học bậc đại học Công nhận học phần bậc cao học
Quyền lợi

Sinh viên được công nhận điểm những môn học ở bậc đại học (nằm trong danh mục tương đương) khi hoàn thành các học phần ở chương trình bồi dưỡng sau đại học.

Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên.
Hồ sơ
 • Đơn xin công nhận điểm môn học;
 • Bảng điểm sau đại học (do Phòng Sau đại học cấp).
 • Đơn xin công nhận điểm môn học;
 • Bảng điểm sau đại học (do Phòng Sau đại học cấp).
Nơi nhận hồ sơ Phòng Đại học Phòng Sau đại học
Thời hạn công nhận 05 năm kể từ ngày hoàn thành chương trình bồi dưỡng sau đại học
BIỂU MẪU LIÊN QUAN