Nhảy đến nội dung
x

Quy chế tuyển sinh 2019

A. Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT

1. Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 25/1/2017 về Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (xem tại đây)

2. Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT  ban hành ngày 1/3/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem tại đây)

3. Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/2/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem tại đây)

4. Công văn 796/BGDĐT-GDĐH ngày 6/3/2019 hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy 2019 (xem tại đây)

B. Quy chế tuyển sinh đại học của Trường đại học Tôn Đức Thắng

1. Văn bản hợp nhất số 819/QĐ-TĐT ngày 18/3/2019 về Quy chế tuyển sinh đại học chính quy