Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu Bài thi kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 2019

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa chương trình đại học bằng tiếng Anh gồm các kỹ năng:

Kỹ năng 1: Đánh giá kỹ năng sử dụng Tiếng Anh, Đọc và Nghe: theo cấu trúc bài thi CEPT của Cambridge

 • Thời gian: khoảng 45 phút trên máy tính.
 • CEPT là bài kiểm tra tương thích trực tuyến trên máy tính. Khi thí sinh tiến hành làm bài, các câu hỏi tiếp theo sẽ dựa vào kết quả trả lời câu hỏi trước của thí sinh. Việc này dẫn đến bài thi sẽ trở nên dễ hơn hay khó hơn cho đến khi trình độ được thể hiện ổn định nhất, lúc đó trình độ tiếng Anh của thí sinh sẽ được xác định một cách chính xác. Bài kiểm tra tương thích phù hợp với tất cả các thí sinh cho dù tiếng Anh của thí sinh đang ở cấp độ nào đi nữa. Thí sinh không phải trả lời hết tất cả các câu hỏi khó hơn, hoặc dễ hơn so với trình độ của mình.
 • Kết quả bài kiểm tra sẽ được công bố ngay. Mỗi thí sinh được báo cáo kết quả dựa trên khung điểm tối đa đến 100 điểm và tương ứng với Khung trình độ CEFR.

Thí sinh lưu ý: cần hoàn thành hết các câu hỏi của cả các phần Nghe, Đọc và sử dụng tiếng Anh thì hệ thống mới đo được năng lực ngôn ngữ và cho kết quả. Thí sinh tập trung thời gian vào quá lâu ở 1 kỹ năng và không còn thời gian hoàn thành các kỹ năng còn lại, kết quả có khả năng không được hiển thị.

Kỹ năng 2:  Kỹ năng Viết:

 • Thời gian: 45 phút
 • Số lượng chữ: Bài viết từ 250-300 chữ.
 • Thí sinh viết 1 bài luận nhận xét về 1 chủ đề xã hội. Thí sinh được khuyến khích tuân thủ thời lượng và số chữ như yêu cầu.

Kỹ năng 3: Kỹ năng Nói.

 • Thời gian: 10-12 phút
 • Phòng thi sẽ gồm 1 giám khảo và 1 thí sinh.

          Phần 1 (3 phút): Giám khảo sẽ phỏng vấn thí sinh liên quan đến thông tin cá nhân.

          Phần 2 (3 phút): Giám khảo sẽ yêu cầu cho thí sinh trình bày về 1 chủ đề xã hội.  Thí sinh có 1 phút để chuẩn bị câu trả lời. Sau đó thí sinh có 2 phút để trình bày quan điểm.

          Phần 3 (3 phút): Giám khảo sẽ tiếp tục nêu các câu hỏi có liên quan đến chủ đề và quan điểm thí sinh vừa trình bày ở Phần 2.

Đề thi tham khảo phần Nghe và Đọc: (xem chi tiết tại đây)

Đề thi tham khảo phần Viết và Nói: (xem chi tiết tại đây)

------------------------------------------------------------------------------------------
Introduction to the English Language Proficiency Test - English University Program

English proficiency test at the beginning of the English undergraduate program includes the following skills:

Skill 1: Assessing your ability of English usage, Reading and Listening: according to the structure of Cambridge English Placement Test (CEPT).

 • Duration: around 45 minutes on a computer.
 • CEPT is an online compatibility test. When a candidate takes the test, the following questions will be based on the result of the candidate's previous answer. This will result in the test becoming easier or harder until the proficiency is consistently shown, at which point the candidate's English level will be determined correctly. The compatibility test is suitable for all candidates regardless of their level of English. Candidates do not have to answer all the questions that are harder, or easier than their level.
 • Exam results will be published shortly. Each candidate is reported based on a maximum score of 100 points according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Note: it is necessary to complete all the questions of the Listening, Reading and English usage sections in order for the system to measure language proficiency and give results. Candidates focus too much time on one skill and do not complete the other skills, the result is not likely to be displayed.

Skill 2:  Writing

 • Duration: 45 minutes.
 • Number of words: 250 – 300.
 • Candidates write an essay commenting on a social topic. Candidates are encouraged to adhere to the duration and number of words.

Skill 3: Speaking

 • Duration: 10-12 minutes.
 • Each candidate will take the speaking test with 1 Examiner.

Part 1 (3 minutes): The Examiner will interview the candidate regarding to his/her personal information.

Part 2 (3 minutes): The Examiner will ask the candidate to present a social topic.  Candidates have 1 minute for preparation and 2 minutes for presentation.

Part 3 (3 minutes): The Examiner will continue to ask questions related to the topic and opinion of the candidate presented in Part 2.

CEPT Listening and Reading: (read more)

Speaking and writing: (read more)