Nhảy đến nội dung
x
Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin - Đại học La Trobe, Úc

2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học La Trobe, Úc

Website: https://www.latrobe.edu.au/

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học máy tính và công nghệ tin học - Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa

2 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại ĐH khoa học và công nghệ Lunghwa

Website: http://www.english.lhu.edu.tw

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học máy tính và công nghệ tin học - Đại học Kỹ thuật Ostrava

2 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại ĐH kỹ thuật Ostrava 

Website: http://www.vsb.cz/en

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị nhà hàng khách sạn - Đại học Taylor's

2.5 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1.5 năm học tại Đại học Taylor’s

Website: https://university.taylors.edu.my/en.html

WestOfEngland.jpg

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha

2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha

Website: https://www.vse.cz/english

WestOfEngland.jpg

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật điện - điện tử - Đại học khoa học ứng dụng Saxion

2.5 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 1.5 năm học tại ĐH khoa học ứng dụngSaxion.

Website: http://www.saxion.edu

WestOfEngland.jpg

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính và Kiểm soát - Đại học khoa học ứng dụng Saxion

3 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại ĐH Saxion.

Website: http://www.saxion.edu

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa

3 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa

Website: https://english.lhu.edu.tw/

WestOfEngland.jpg

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính - Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa

3 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa

Website: http://www.english.lhu.edu.tw

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính - Đại học Feng Chia

2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học Feng Chia

Website: http://www.en.fcu.edu.tw

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Subscribe to đại học liên kết